Trabzon I ve Iı No’lu Kentsel Sit, Kentsel Tasarım Yenileme Avan Projeleri ve Koruma Planı Revizyonu

Proje Adı: Trabzon I ve II No’lu Kentsel Sit, Kentsel Tasarım Yenileme Avan Projeleri ve Koruma Planı Revizyonu

Proje Yapım Yılı: 2010-2013

Proje Yeri: Trabzon İli, Ortahisar, Pazarkapı ve Gülbaharhatun Mahalleleri

Proje Paydaşları: Trabzon Valiliği, Trabzon Belediyesi, TOKİ, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Proje Türü: Koruma Planı, Yenileme Avan Projesi, 3R Projesi

Trabzon İli, Ortahisar, Pazarkapı ve Gülbaharhatun Mahallelerinde yenileme alanı ilan edilen I ve II No’lu Kentsel Sit alanında 19,2 hektar bir alanda, mevcut halihazır harita güncellenmiştir. 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yapılmıştır. Plan çalışmalarıyla eş zamanlı olarak yenileme alanında kentsel tasarım avan projeleri hazırlanmış, 3-boyutlu mevcut durum ve tasarıma yönelik kent modeli üretilmiştir. Bir adet kültür varlığı yapıyla Cumhuriyet Dönemi Eski Valilik Binasının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmıştır. Üst ölçekli plan kararları ile ada-parsel bazında kararlar birbirini beslemiş, çalışma, ölçekler arası, disiplinler arası ve kurumlar arası düzlemde yürütülmüştür.