KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6698 SAYILI KİŞİSELVERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

Boğaziçi Peyzajİnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi  (“BİMTAŞ”),veri sorumlusu olarak yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişiselverilerinizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlususıfatıyla işlemektedir. BİMTAŞ, kişisel verilerin işlenmesinde uygun olarak hertürlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerininişlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukukisebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdakiaydınlatma metninden ulaşabilirler.

 

A.                  VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

KVKK kapsamındaBİMTAŞ veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

Mersis No                     :0481001477200015

İnternet Adresi              :www.bimtas.istanbul

Telefon Numarası         :0212 245 99 00

E-Posta Adresi              :bimtas@bimtas.istanbul

Adres                            :Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. No:50

  Tepebaşı/ Beyoğlu/ İSTANBUL

B.                  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

BİMTAŞ tarafındanişlenen veri kategorileri aşağıda ilgili kişi grupları ile birliktebelirtilmektedir:

Veri Kategorisi

İlgili Kişi Grupları

Kimlik

Çalışan Adayı – Çalışan – Hissedar/Ortak – Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı – Stajyer – Tedarikçi Çalışanı – Tedarikçi Yetkilisi – Ürün veya Hizmet Alan Kişi – Veli/Vasi/Temsilci – Ziyaretçi

İletişim

Çalışan Adayı – Çalışan – Hissedar/Ortak – Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı – Stajyer – Tedarikçi Çalışanı – Tedarikçi Yetkilisi – Ürün veya Hizmet Alan Kişi – Veli/Vasi/Temsilci

Özlük

Çalışan Adayı – Çalışan – Hissedar/Ortak –Tedarikçi Çalışanı – Stajyer

Hukuki İşlem

Stajyer – Çalışan – Hissedar/Ortak – Ürün veya Hizmet Alan Kişi – Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı – Tedarikçi Çalışanı – Tedarikçi Yetkilisi

Müşteri İşlem

Ürün veya Hizmet Alan Kişi – Potansiyel Ürün veya Hizmet

Fiziksel Mekân Güvenliği

Çalışan Adayı – Çalışan – Hissedar/Ortak – Stajyer – Tedarikçi Çalışanı – Tedarikçi Yetkilisi – Ürün veya Hizmet Alan Kişi – Ziyaretçi

İşlem Güvenliği

Çalışan – Hissedar/Ortak – Stajyer – Ziyaretçi

Risk Yönetimi

Çalışan – Stajyer – Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı – Tedarikçi Çalışanı – Tedarikçi Yetkilisi – Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Finans

Çalışan – Hissedar/Ortak – Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı – Stajyer – Tedarikçi Yetkilisi – Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Mesleki Deneyim

Çalışan Adayı – Çalışan – Hissedar/Ortak – Stajyer – Tedarikçi Çalışanı – Tedarikçi Yetkilisi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Çalışan Adayı – Çalışan – Hissedar/Ortak – Stajyer – Tedarikçi Çalışanı – Tedarikçi Yetkilisi – Ziyaretçi

Dernek Üyeliği

Çalışan Adayı – Çalışan – Stajyer

Vakıf Üyeliği

Çalışan Adayı – Çalışan – Stajyer

Sendika Üyeliği

Çalışan – Tedarikçi Çalışanı

Sağlık Bilgileri

Çalışan – Stajyer – Tedarikçi Çalışanı

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Çalışan – Stajyer – Tedarikçi Çalışanı

Biyometrik Veri

Çalışan – Stajyer

 

Kişisel verilerinizaşağıdaki amaçlarla ve KVKK madde 5 ve 6’da belirtilen şartlar doğrultusundaBİMTAŞ tarafından veri sorumlusu sıfatıyla ya da atayacağı gerçek/tüzel kişilertarafından işlenebilmektedir:

5216 sayılı BüyükşehirBelediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin(“İBB”) görev ve sorumluluklarıkapsamında gerçekleştirilecek hizmetlerin ifası amacıyla,

Şirketimiz ve İBBarasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak işalanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarınınbelirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi,ortak veri tabanı oluşturulması, ortak veri tabanının işlerliğinin kolaylaştırılması,iletişim kolaylığının sağlanması, marka ve itibar yönetimi amacıyla,

Şirketimiz, İBB veİBB’ye bağlı diğer iştirak şirketleri tarafından üretilen, sunulan ürün vehizmetlerin ticari/kamu ve sosyal amaçlarımızın gerçekleştirilmesidoğrultusunda sağlıklı bir şekilde tüketicilere, tedarikçilere, işortaklarımıza, kamu kurumlarına ulaştırılmasını temin amacıyla,

İlgili kanunlargereği ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,

Hizmetlerimiziiyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuzgerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,

Şirketimize aitbinaların güvenliğinin, kamera kaydı ve sair güvenlik önlemleri ilesağlanabilmesi ve giriş-çıkışların kontrol edilebilmesi amacıyla,

Şirketimiz tarafındandüzenlenen/katılım sağlanan toplantı, seminer, eğitim ve diğer sosyalorganizasyonlar, ödül törenleri, kurumsal toplantılarda çekilen fotoğraflar vevideolar; Şirketimizin ve etkinliğin tanıtımı, duyurulması ve kamuoyununbilgilendirilmesi amacıyla,

Çeşitli raporların,araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerininplanlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, Şirketimiz nezdindegüvenliğin temin edilmesi amacıyla,

Ziyaretçikayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla,

Şirketimizi ziyareteden misafirlerimizin internete erişiminin sağlanması amacıyla,

İnternet sitemizinziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması, ziyaretçibilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,

Şirket telefonlarımızlailetişim sağlanması halinde, iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesiamacıyla,

ERP, EBYS ve diğerplatformlar aracılığıyla özlük faaliyetlerinin daha etkin biçimde yerinegetirilebilmesi amacıyla.       

 

C.                  Kişisel Verilerin Aktarılması 

İşlenen kişiselverileriniz aşağıdaki amaçlar ve KVKK’nın 8. Maddesinde belirlenen koşullarçerçevesinde İBB’ye, İBB iştiraklerine, tedarikçilere, iş ortaklarımıza,kanunen yetkili kılınan kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel kişilereaktarılabilecektir:

Kamusalhizmetlerimizin/ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi, sürekliliğininve koordinasyonun sağlanabilmesi,

Ortak veri tabanıoluşturulması ve işlerliğinin kolaylaştırılması, iletişim kolaylığınınsağlanması, marka ve itibar yönetimi,

İlgili mevzuathükümlerine istinaden kamusal hizmet niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi,

Kanuni vesözleşmesel yükümlülüklerin ifası,

Kamusal niteliktekihizmetlerimize ve ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması veuygulanması,

Şirketin bilinirliğinive değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak,

Reklam ve tanıtımsüreçlerinin gerçekleştirilmesi,

Etkinlik, konferans,kutlama ve benzeri sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi,

SAP, CRM, ERP, QDMS,Devriye, IOMA vb. işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veritabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakımve onarımının yapılabilmesi,

Güvenlik, teknolojive bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurt içinde kurulu bu hizmetleriveren kurum/kuruluşlara aktarabilmekteyiz.

 

D.                  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz,BİMTAŞ veya BİMTAŞ adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuruformları, Beyaz Masa, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgiformları, anketler, sosyal medya uygulamaları, İBB ve diğer iştirakşirketlerinden, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdangelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, burada sayılanlarla sınırlı olmamaküzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya daKVKK madde 5 ve 6’da öngörülen istisnalar kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticarive idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamdaŞirketimizin kamusal nitelikteki hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatınısürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru birşekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

E.        İlgili Kişinin Hakları

Veri sahipleriolarak, Veri Sahibi Başvuru Formu’nudoldurarak Şirketimizin bimtas@bimtas.istanbul adresine veya Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. No:50 Tepebaşı/Beyoğlu/ İSTANBUL adresine yazılı bildirimde bulunarak KVKK madde 11’debelirtilen aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

a)         Kişisel veri işlenip işlenmediğiniöğrenme,

b)         Kişisel verileri işlenmişse bunailişkin bilgi talep etme,

c)         Kişisel verilerin işlenme amacını vebunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)         Yurt içinde veya yurt dışında kişiselverilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)         Kişisel verilerin eksik veya yanlışişlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)         KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülenşartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g)         (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılanişlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesiniisteme,

h)         İşlenen verilerin münhasıran otomatiksistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine birsonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)          Kişisel verilerin kanuna aykırı olarakişlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir.

İlgili kişinintalepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisindeücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve kararverme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel VerileriKoruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

İnternet sitemizdekullandığımız çerezler hakkında bilgi almak için lütfen çerez politikamızı inceleyiniz. 


Veri Sahibi Başvuru Formu

Çalışan, Stajyer Ve Taşeron Çalışanlarına İlişkin Aydınlatma Metni

Çalışan ve Stajyer Adaylarına İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

Çalışan Kişisel Verilerinin Korunması Ve İşlenmesi Politikası

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası