Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi  (“BİMTAŞ”), veri sorumlusu olarak yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir. BİMTAŞ, kişisel verilerin işlenmesinde uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

 

A.                   VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

KVKK kapsamında BİMTAŞ veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

Mersis No                     : 0481001477200015

İnternet Adresi              : www.bimtas.istanbul

Telefon Numarası         : 0212 245 99 00

E-Posta Adresi              : bimtas@bimtas.istanbul

Adres                            : Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. No:50

  Tepebaşı/ Beyoğlu/ İSTANBUL

B.                   KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

BİMTAŞ tarafından işlenen veri kategorileri aşağıda ilgili kişi grupları ile birlikte belirtilmektedir:

Veri Kategorisi

İlgili Kişi Grupları

Kimlik

Çalışan Adayı – Çalışan – Hissedar/Ortak – Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı – Stajyer – Tedarikçi Çalışanı – Tedarikçi Yetkilisi – Ürün veya Hizmet Alan Kişi – Veli/Vasi/Temsilci – Ziyaretçi

İletişim

Çalışan Adayı – Çalışan – Hissedar/Ortak – Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı – Stajyer – Tedarikçi Çalışanı – Tedarikçi Yetkilisi – Ürün veya Hizmet Alan Kişi – Veli/Vasi/Temsilci

Özlük

Çalışan Adayı – Çalışan – Hissedar/Ortak –Tedarikçi Çalışanı – Stajyer

Hukuki İşlem

Stajyer – Çalışan – Hissedar/Ortak – Ürün veya Hizmet Alan Kişi – Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı – Tedarikçi Çalışanı – Tedarikçi Yetkilisi

Müşteri İşlem

Ürün veya Hizmet Alan Kişi – Potansiyel Ürün veya Hizmet

Fiziksel Mekân Güvenliği

Çalışan Adayı – Çalışan – Hissedar/Ortak – Stajyer – Tedarikçi Çalışanı – Tedarikçi Yetkilisi – Ürün veya Hizmet Alan Kişi – Ziyaretçi

İşlem Güvenliği

Çalışan – Hissedar/Ortak – Stajyer – Ziyaretçi

Risk Yönetimi

Çalışan – Stajyer – Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı – Tedarikçi Çalışanı – Tedarikçi Yetkilisi – Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Finans

Çalışan – Hissedar/Ortak – Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı – Stajyer – Tedarikçi Yetkilisi – Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Mesleki Deneyim

Çalışan Adayı – Çalışan – Hissedar/Ortak – Stajyer – Tedarikçi Çalışanı – Tedarikçi Yetkilisi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Çalışan Adayı – Çalışan – Hissedar/Ortak – Stajyer – Tedarikçi Çalışanı – Tedarikçi Yetkilisi – Ziyaretçi

Dernek Üyeliği

Çalışan Adayı – Çalışan – Stajyer

Vakıf Üyeliği

Çalışan Adayı – Çalışan – Stajyer

Sendika Üyeliği

Çalışan – Tedarikçi Çalışanı

Sağlık Bilgileri

Çalışan – Stajyer – Tedarikçi Çalışanı

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Çalışan – Stajyer – Tedarikçi Çalışanı

Biyometrik Veri

Çalışan – Stajyer

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve KVKK madde 5 ve 6’da belirtilen şartlar doğrultusunda BİMTAŞ tarafından veri sorumlusu sıfatıyla ya da atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir:

·         5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (“İBB”) görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek hizmetlerin ifası amacıyla,

·         Şirketimiz ve İBB arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, ortak veri tabanı oluşturulması, ortak veri tabanının işlerliğinin kolaylaştırılması, iletişim kolaylığının sağlanması, marka ve itibar yönetimi amacıyla,

·         Şirketimiz, İBB ve İBB’ye bağlı diğer iştirak şirketleri tarafından üretilen, sunulan ürün ve hizmetlerin ticari/kamu ve sosyal amaçlarımızın gerçekleştirilmesi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde tüketicilere, tedarikçilere, iş ortaklarımıza, kamu kurumlarına ulaştırılmasını temin amacıyla,

·         İlgili kanunlar gereği ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,

·         Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,

·         Şirketimize ait binaların güvenliğinin, kamera kaydı ve sair güvenlik önlemleri ile sağlanabilmesi ve giriş-çıkışların kontrol edilebilmesi amacıyla,

·         Şirketimiz tarafından düzenlenen/katılım sağlanan toplantı, seminer, eğitim ve diğer sosyal organizasyonlar, ödül törenleri, kurumsal toplantılarda çekilen fotoğraflar ve videolar; Şirketimizin ve etkinliğin tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla,

·         Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, Şirketimiz nezdinde güvenliğin temin edilmesi amacıyla,

·         Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla,

·         Şirketimizi ziyaret eden misafirlerimizin internete erişiminin sağlanması amacıyla,

·         İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması, ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,

·         Şirket telefonlarımızla iletişim sağlanması halinde, iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla,

·         ERP, EBYS ve diğer platformlar aracılığıyla özlük faaliyetlerinin daha etkin biçimde yerine getirilebilmesi amacıyla.       

 

C.                   Kişisel Verilerin Aktarılması 

İşlenen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve KVKK’nın 8. Maddesinde belirlenen koşullar çerçevesinde İBB’ye, İBB iştiraklerine, tedarikçilere, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kılınan kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir:

·         Kamusal hizmetlerimizin/ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi, sürekliliğinin ve koordinasyonun sağlanabilmesi,

·         Ortak veri tabanı oluşturulması ve işlerliğinin kolaylaştırılması, iletişim kolaylığının sağlanması, marka ve itibar yönetimi,

·         İlgili mevzuat hükümlerine istinaden kamusal hizmet niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi,

·         Kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerin ifası,

·         Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ve ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması,

·         Şirketin bilinirliğini ve değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak,

·         Reklam ve tanıtım süreçlerinin gerçekleştirilmesi,

·         Etkinlik, konferans, kutlama ve benzeri sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi,

·         SAP, CRM, ERP, QDMS, Devriye, IOMA vb. işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi,

·         Güvenlik, teknoloji ve bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurt içinde kurulu bu hizmetleri veren kurum/kuruluşlara aktarabilmekteyiz.

 

D.                   Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, BİMTAŞ veya BİMTAŞ adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, Beyaz Masa, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, sosyal medya uygulamaları, İBB ve diğer iştirak şirketlerinden, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK madde 5 ve 6’da öngörülen istisnalar kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin kamusal nitelikteki hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

E.        İlgili Kişinin Hakları

Veri sahipleri olarak, Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimizin bimtas@bimtas.istanbul adresine veya Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. No:50 Tepebaşı/ Beyoğlu/ İSTANBUL adresine yazılı bildirimde bulunarak KVKK madde 11’de belirtilen aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

a)         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)         KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g)         (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)          Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

İnternet sitemizde kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak için lütfen çerez politikamızı inceleyiniz. 


Veri Sahibi Başvuru Formu

Çalışan, Stajyer Ve Taşeron Çalışanlarına İlişkin Aydınlatma Metni

Çalışan ve Stajyer Adaylarına İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

Çalışan Kişisel Verilerinin Korunması Ve İşlenmesi Politikası

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası