BOĞAZİÇİ PEYZAJ İNŞAAT MÜŞAVİRLİK TEKNİK HİZMETLER - BİMTAŞ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

2-olagan-genel-kurul-gundem-ve-vekalet-ornegi-2022-02-21-ilan-icin-pdf-6218b2383396b.pdfBİMTAŞ – BOĞAZİÇİ PEYZAJ İNŞAAT MÜŞAVİRLİK TEKNİK HİZMETLER 

SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

 

Yönetim Kurulumuzun  14.02.2022 tarih ve 15 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 13. Maddesi gereğince 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 5 Nisan 2022 Salı günü Saat 13:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 10 Mayıs 2022 günü, saat 12:00'a (resmi tatil günleri dikkate alınmıştır) aynı gündem maddeleri ve aynı yerde yapılmak üzere ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Resul Emrah ŞAHAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

GENEL MÜDÜR

Özcan BİÇER

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                     

 

Şirket Merkezi Adresi: 

Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. Eski TÜYAP Binası

No:50 34430 Tepebaşı – Beyoğlu- İSTANBUL

Tel: +90 212 245 99 00   

Fax:+90 212 245 98 96

Web: www.bimtas.istanbul

 

BİMTAŞ – BOĞAZİÇİ PEYZAJ İNŞAAT MÜŞAVİRLİK TEKNİK HİZMETLER

SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

5 Nisan 2022 TARİHİNDE YAPILACAK 

2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-      Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2-      Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3-      2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4-      2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5-      TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

6-      Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7-      Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,

8-      Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

9-      Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,

10-   Bağımsız Denetçi seçimi,

11-   TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,

12-   Dilek, temenniler ve kapanış.

 

V E K A L E T N A M E

BİMTAŞ – BOĞAZİÇİ PEYZAJ İNŞAAT MÜŞAVİRLİK TEKNİK HİZMETLER 

SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

 

Bimtaş – Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin 5 Nisan 2022 Salı günü Saat:13:30 ’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................................. ‘yı vekil tayin ediyoruz. 

 

Vekilin(*) ; 

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: 

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :