BİMTAŞ Genel Kurul Olağanüstü Toplantısına Çağrı 2024

BİMTAŞ - BOĞAZİÇİ PEYZAJ İNŞAAT MÜŞAVİRLİK TEKNİK HİZMETLER SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 


OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

 

Yönetim Kurulumuzun  03.06.2024 tarihli, 2024/32 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 13. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28/06/2024 Cuma günü saat 14.30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

 

 

 YÖNETİM KURULU BAŞKANI                                                                                YÖNETİM KURULU ÜYESİ

GENEL MÜDÜR

Dr. Buğra GÖKCE                                                                            Özgür Bora YAPRAK

 

        

 

Şirket Merkezi Adresi:

Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cd. Eski Tüyap Binası

No:50 34430 Tepebaşı- Beyoğlu/İstanbul

Tel: (0212) 245 99 00  

Fax: (0212) 245 8 96

Web: www.bimtas.istanbul

 

 

 

 

 

 

BİMTAŞ - BOĞAZİÇİ PEYZAJ İNŞAAT MÜŞAVİRLİK TEKNİK HİZMETLER

SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

28 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILACAK

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

 

1-  Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2- Ana Sözleşmenin, başlıkta yer alan şirket unvanı ile “Şirketin Ticaret Ünvanı” başlıklı 2. maddesi ve “Şirketin Merkezi ve Şubeleri” başlıklı 4. maddesinin ekte yer alan tadil metni uyarınca değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

3- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

4- Dilek, temenniler ve kapanış. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V E K A L E T N A M E

(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

 

BİMTAŞ - BOĞAZİÇİ PEYZAJ İNŞAAT MÜŞAVİRLİK TEKNİK HİZMETLER

SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

BİMTAŞ - Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin 28/06/2024 Cuma günü saat 14.30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................................. ’yı vekil tayin ediyoruz.

 

 

 

Vekilin(*);

 

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

 

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası: