Istanbul Kentsel Dönüşüm Master Planı (Ikdmp)

Proje Adı: İstanbul Kentsel Dönüşüm Master Planı (İKDMP)

Proje Yapım Yılı: 2016 – 2017

Proje Yeri: İstanbul İl Geneli

Proje Paydaşları: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Proje Türü: Kentsel Dönüşüm Master Planı

Küresel, bölgesel ve yerel yaklaşımlar doğrultusunda, bütüncül ve kapsayıcı, afete duyarlı, ekonomik gelişme ve sosyal bütünleşmenin gözetildiği, yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik, sürdürülebilir bir planlama anlayışıyla yapılmıştır. Kentin sorun alanlarını ve ihtiyaçlarını doğru tespit ederek hazırlanan kentsel dönüşüm master planı, imar planlarına altlık oluşturmak amacıyla dönüşüm sürecinin akılcı ve planlı yürütülmesini sağlamayı hedeflemiştir. Yapılan mevcut durum analizleri ile incelenen tüm veriler kurum, kuruluş ve paydaşların görüşlerini de içerecek şekilde değerlendirilmiştir. Plan şemalarının hazırlanmasına yönelik öncelikle kentsel dönüşüme konu olması gereken sorun alanları tespit edilmiş, potansiyel rezerv ve gelişme alanları belirlenmiş, kriterleri tanımlanarak benzer karakterdeki ilçelerden oluşan planlama alt bölgelerinin sınırları belirlenmiştir.