Sol Menüyü Aç
BİMTAŞ DUYURULAR
Duyuru
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

Boğaziçi Peyzaj Inşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler Sanayi Ticaret A.Ş. (BİMTAŞ) olarak yürüttüğümüz faaliyetler çerçevesinde, sizlerin kişisel verilerinizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla elde etmekte ve işlemekteyiz. Bu kapsamda kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği hususunda azami hassasiyet gösterdiğimizi bildirerek işlediğimiz kişisel verileriniz ile ilgili süreçleri ve haklarınızı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız.

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Boğaziçi Peyzaj Inşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler Sanayi Ticaret A.Ş.

 

Mersis No : 0481001477200015

Vergi No: : 4810014772

İnternet Adresi : www.bimtas.istanbul

Telefon Numarası : 0212 245 99 00

Adres : Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:50

34430 Tepebaşı - Beyoğlu - İSTANBUL

 

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve 5. ve 6. maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (“İBB”) görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek kamu hizmetlerinin ifası,

İstanbul’da yaşayan ve çeşitli nedenlerle şehrimizde bulunan kişilerin/kurumların hayat kalitesini ve yaşam standardını arttırmak, kamu hizmetlerinden etkin ve hızlı bir şekilde yararlanmasının sağlanması,

Hizmet standartlarımızı yükseltmek, geliştirmek, yeni teknoloji ve uygulamaların değerlendirmeleri ile ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması,

Çalışanların performans düzeyinin ve çalışan memnuniyetinin arttırılması, eğitim ve kariyer planlarının belirlenmesi veya iş güvenliğinin sağlanması,

İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,

Şirketimiz ve İBB’nin diğer iştirak şirketleri tarafından üretilen, sunulan ürün ve hizmetlerin ticari ve sosyal amaçlarımızın gerçekleştirilmesi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde tüketicilere, tedarikçilere, iş ortaklarımıza, kamu kurumlarına ulaştırılması,

Şirketimizin kısa ve uzun vadeli stratejik planlarının, ticari hedeflerinin belirlenmesi ve uygulanması, insan kaynakları rejiminin oluşturulması ve yürütülmesi

Şirketimiz tarafından İBB ve İBB’ye bağlı şirketler arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetinin sürdürülmesi, müşteri takibinin sağlanması, iş güvenliği ve iş sürekliliğinin temini,

Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması,

Acil durum yönetim süreçlerinin planlanması,

Finans ve muhasebe işlerinin takibi,

Şirketimiz nezdinde güvenliğin temini

Güvenlik ve sair nedenlerle çalışma alanlarımızda, işyerleri ve ofislerimizde, binalarımızda, işletme sahalarımızda, araçlarımızda kamera görüntülerinin kaydedilmesi,

Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması,

Tarafımızca akdedilen sözleşmelerin gereğinin yapılması,

Halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,

İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması,

İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,

Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi,

Memnuniyet anketi analizi yapılması,

Kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin ve fiziki ortam güvenliğinin sağlanması,

Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,

Tarafımızca sunulan hizmetlerden kişisel veri sahiplerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların Şirketimizin iş birimleri tarafından yerine getirilmesi amacı doğrultusunda; kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi aktiviteleri ve süreçlerinde kullanılması,

Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi,

Kutlama, etkinlik, toplantı, konferans vb. faaliyetlerin yürütülmesi,

Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması,

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

Tarafımızca akdedilen sözleşmeler kapsamında iş ortakları, sözleşme tarafları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetiminin sağlanması,

Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; açık pozisyona uygun personel temini ve insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, Tarafımızca akdedilen sözleşmelerin gereğinin yapılması,

Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

İş birimleri veya birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,

Uygulamalarımızın daha kolay ve kullanılabilir hale getirilmesi,

Finans ve muhasebe işlerinin takibi,

Lojistik ve planlama faaliyetlerin icrası,

Resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik oluşturulması,

Promosyonlar ve kampanyalardan faydalandırılması,

Fatura, arşiv ve irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,

Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması,

E-Bülten üyeliklerinde yeni uygulamaların ve bültenlerin ilgililere iletilmesi,

İletişim kanallarımız aracılığıyla veya doğrudan bizlerle iletişime geçmeniz halinde gerekli bilginin verilmesi.

Şirketimize yazılı veya sözlü başvuruda bulunmanız halinde Talep ve soruların cevaplanması.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

BİMTAŞ olarak kişisel verilerinizi KVKK’nın 8. Ve 9. maddeleri çerçevesinde tarafımızdan, iştirak şirketlerimiz veya iş ortaklarımız aracılığıyla yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ve aşağıda belirtilen amaçlarla paylaşabilmekte veya yurtiçine ve yurtdışına aktarabilmekteyiz:

 

Kamu hizmetlerinin ve ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklıklarımıza ya da İBB ve İBB iştirak şirketlerine,

Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,

İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla İBB, T.C. İçişleri Bakanlığı ve ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,

Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ve ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla tedarikçilerimize,

Kurumsal olarak bağlı bulunduğu İBB’ye, İBB İştirak şirketlerine, ilçe belediyelerine,

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

Yasal zorunluluk çerçevesinde resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla,

Şirketimizin faaliyet konularını ve kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla işbirliği içinde olduğumuz gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına

Taraf olduğumuz sözleşmelerde iş planlamasının gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili kurumlara/kişilere,

Ortak müşteri veri tabanı oluşturmak, ortak veri tabanının işlerliğini kolaylaştırmak, iletişim ve pazarlama kolaylığını sağlamak amacıyla İBB’ye, İBB’nin iştirak şirketlerine, tedarikçilerimize ve çözüm ortaklarımıza,

Şirketimizin ve İBB’ye bağlı şirketlerimizin kullandıkları SAP, CRM, ERP gibi işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,

Gerekli olması halinde hizmet sunduğumuz veya hizmet aldığımız üçüncü kişilere, grup şirketlerimize,

Bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurtiçi ve yurtdışında kurulu bulut hizmeti veren kurum/kuruluşlara,

Etkinlik, konferans, kutlama, düğün ve benzeri sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla İBB ve İBB’nin iştirak şirketlerine ve bu alanda faaliyet gösteren hizmet aldığımız firmalara,

Faaliyet konularımızı gerçekleştirebilmek amacıyla işbirliği içinde olduğumuz kamu kurum ve kuruluşlarına, üçüncü kişilere, İBB ve İBB’nin iştirak şirketlerine,

İBB ve İBB’nin iştirak şirketlerinin ürün ve hizmetlerin teslimatının gerçekleştirilebilmesi için kargo şirketlerine ve posta kuruluşlarına,

Gerekli olması halinde ve/veya çalışanın talebi üzerine bankalara ve kurumlara,

Çalışan hakkında geçerli bir hukuki sebebe dayalı olarak referans talep eden banka, finans kuruluşları ve diğer firmalara,

Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla,

Şirketimiz ve İBB’ye bağlı iştirak şirketleri çalışanlarına sağlanacak yemek, hediye, promosyon ve benzeri hizmetlerin yürütülebilmesi için ilgili yemek firması ve organizasyon firmalarına,

Şirketimiz ve İBB’nin iştirak şirketlerinin bankacılık ve finans işlemleri ve maaş ödemelerini gerçekleştirmek amacıyla çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin kişisel verileri ilgili banka ve finans kurumlarına,

Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilere ve çözüm ortaklarına,

Şirketimizin ve İBB’nin iştirak şirketlerinin kullandığı araçlara ilişkin kullanıcı bilgileri, lokasyon verileri ve diğer kullanım bilgileri ilgili satış, kiralama ve servis firmalarına,

Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara,

İşyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik şirketlerine, pazarlama stratejilerinin oluşturulması, yeni iş alanlarının geliştirilmesi, kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla mali, ticari ve finans, yönetim ve insan kaynakları konularında uzman danışmanlık firmalarına,

İBB ve İBB’nin iştirak şirketlerinin konaklama, ulaşım ve turistik amaçlarla turizm firmalarına, otellere ve organizasyon şirketlerine,

Gerek sözleşme ile yükümlü olduğumuz, gerekse idari olarak yükümlü olduğumuz yükümlülüklerimiz çerçevesinde gerçek veya tüzel kişiler ile kamusal nitelikteki kurumlara,

Mali ve finansal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı bankalara ve finans kuruluşlarına,

Reklam ve tanıtım süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla İBB ve İBB’nin iştirak şirketlerine ve iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; işin niteliğine göre değişebilmekle birlikte sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda Şirketimizce ürün veya hizmetin sunulabilmesi, bu kapsamda sorumluluğumuzun doğru ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi gayesiyle toplanmaktadır.

 

Bu çerçevede;

yazılı, sözlü ve telefon yoluyla yapılan başvurular ile,

internet ortamında otomatik yollar ile,

görüntü ve ses kaydedici cihazlar ile,

e-posta yolu ile,

sosyal medya araçları ile,

çağrı merkezine yapılan başvurular ile,

web tabanlı veya mobil uygulamalar ile,

İBB’den ve İBB’nin diğer iştirak şirketlerinden müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler ile,

yasal yazışmalar ile,

referans yazıları ile,

bina ve tesislerimizi ziyaret etmeniz halinde kayıt yapan CCTV sistemi ile,

kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

İLGİLİ KİŞİLERİN 11. MADDEDE BELİRTİLEN HAKLARI

Her ilgili kişi, Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:50 34430 Tepebaşı - Beyoğlu - İSTANBUL adresine noter marifetiyle çekilecek ihtarname ile, kimliğini ibraz etmek kaydıyla şahsen başvuruda bulunarak veya bimtas@bimtas.istanbul adresine kayıtlı e-posta adresi ile e-posta göndererek kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve başvuru yöntemi, ekte yer alan veri sorumlusuna başvuru formunda ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınır. 

 

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.


Boğaziçi Peyzaj Inşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler Sanayi Ticaret A.Ş. (BİMTAŞ) olarak yürüttüğümüz faaliyetler çerçevesinde, sizlerin kişisel verilerinizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla elde etmekte ve işlemekteyiz. Bu kapsamda kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği hususunda azami hassasiyet gösterdiğimizi bildirerek işlediğimiz kişisel verileriniz ile ilgili süreçleri ve haklarınızı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız.

1.    VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Boğaziçi Peyzaj Inşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler Sanayi Ticaret A.Ş. 

Mersis No                                  : 0481001477200015

Vergi No:                                  : 4810014772

İnternet Adresi                         : www.bimtas.istanbul

Telefon Numarası                    : 0212 245 99 00

Adres                                        : Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:50 34430 Tepebaşı - Beyoğlu - İSTANBUL


2.    KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve 5. ve 6. maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

·         5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (“İBB”) görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek kamu hizmetlerinin ifası,

·         İstanbul’da yaşayan ve çeşitli nedenlerle şehrimizde bulunan kişilerin/kurumların hayat kalitesini ve yaşam standardını arttırmak, kamu hizmetlerinden etkin ve hızlı bir şekilde yararlanmasının sağlanması,

·         Hizmet standartlarımızı yükseltmek, geliştirmek, yeni teknoloji ve uygulamaların değerlendirmeleri ile ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması,

·         Çalışanların performans düzeyinin ve çalışan memnuniyetinin arttırılması, eğitim ve kariyer planlarının belirlenmesi veya iş güvenliğinin sağlanması,

·         İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,

·         Şirketimiz ve İBB’nin diğer iştirak şirketleri tarafından üretilen, sunulan ürün ve hizmetlerin ticari ve sosyal amaçlarımızın gerçekleştirilmesi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde tüketicilere, tedarikçilere, iş ortaklarımıza, kamu kurumlarına ulaştırılması,

·         Şirketimizin kısa ve uzun vadeli stratejik planlarının, ticari hedeflerinin belirlenmesi ve uygulanması, insan kaynakları rejiminin oluşturulması ve yürütülmesi

·         Şirketimiz tarafından İBB ve İBB’ye bağlı şirketler arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetinin sürdürülmesi, müşteri takibinin sağlanması, iş güvenliği ve iş sürekliliğinin temini,

·         Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması,

·         Acil durum yönetim süreçlerinin planlanması,

·         Finans ve muhasebe işlerinin takibi,

·         Şirketimiz nezdinde güvenliğin temini

·         Güvenlik ve sair nedenlerle çalışma alanlarımızda, işyerleri ve ofislerimizde, binalarımızda, işletme sahalarımızda, araçlarımızda kamera görüntülerinin kaydedilmesi,

·         Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması,

·         Tarafımızca akdedilen sözleşmelerin gereğinin yapılması,

·         Halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,

·         İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması,

·         İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,

·         Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi,

·         Memnuniyet anketi analizi yapılması,

·         Kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin ve fiziki ortam güvenliğinin sağlanması,

·         Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,

·         Tarafımızca sunulan hizmetlerden kişisel veri sahiplerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların Şirketimizin iş birimleri tarafından yerine getirilmesi amacı doğrultusunda; kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi aktiviteleri ve süreçlerinde kullanılması,

·         Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi,

·         Kutlama, etkinlik, toplantı, konferans vb. faaliyetlerin yürütülmesi,

·         Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması,

·         Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

·         Tarafımızca akdedilen sözleşmeler kapsamında iş ortakları, sözleşme tarafları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetiminin sağlanması,

·         Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

·         İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; açık pozisyona uygun personel temini ve insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, Tarafımızca akdedilen sözleşmelerin gereğinin yapılması,

·         Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

·         İş birimleri veya birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,

·         Uygulamalarımızın daha kolay ve kullanılabilir hale getirilmesi,

·         Finans ve muhasebe işlerinin takibi,

·         Lojistik ve planlama faaliyetlerin icrası,

·         Resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik oluşturulması,

·         Promosyonlar ve kampanyalardan faydalandırılması,

·         Fatura, arşiv ve irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·         Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi, 

·         Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması,

·         E-Bülten üyeliklerinde yeni uygulamaların ve bültenlerin ilgililere iletilmesi,

·         İletişim kanallarımız aracılığıyla veya doğrudan bizlerle iletişime geçmeniz halinde gerekli bilginin verilmesi.

·         Şirketimize yazılı veya sözlü başvuruda bulunmanız halinde Talep ve soruların cevaplanması.

 

3.    İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

BİMTAŞ olarak kişisel verilerinizi KVKK’nın 8. Ve 9. maddeleri çerçevesinde tarafımızdan, iştirak şirketlerimiz veya iş ortaklarımız aracılığıyla yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ve aşağıda belirtilen amaçlarla paylaşabilmekte veya yurtiçine ve yurtdışına aktarabilmekteyiz:

 

·         Kamu hizmetlerinin ve ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklıklarımıza ya da İBB ve İBB iştirak şirketlerine,

·         Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,

·         İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla İBB, T.C. İçişleri Bakanlığı ve ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,

·         Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ve ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla tedarikçilerimize,

·         Kurumsal olarak bağlı bulunduğu İBB’ye, İBB İştirak şirketlerine, ilçe belediyelerine,

·         İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

·         Yasal zorunluluk çerçevesinde resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla,

·         Şirketimizin faaliyet konularını ve kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla işbirliği içinde olduğumuz gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına

·         Taraf olduğumuz sözleşmelerde iş planlamasının gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili kurumlara/kişilere,

·         Ortak müşteri veri tabanı oluşturmak, ortak veri tabanının işlerliğini kolaylaştırmak, iletişim ve pazarlama kolaylığını sağlamak amacıyla İBB’ye, İBB’nin iştirak şirketlerine, tedarikçilerimize ve çözüm ortaklarımıza,

·         Şirketimizin ve İBB’ye bağlı şirketlerimizin kullandıkları SAP, CRM, ERP gibi işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,

·         Gerekli olması halinde hizmet sunduğumuz veya hizmet aldığımız üçüncü kişilere, grup şirketlerimize,

·         Bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurtiçi ve yurtdışında kurulu bulut hizmeti veren kurum/kuruluşlara,

·         Etkinlik, konferans, kutlama, düğün ve benzeri sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla İBB ve İBB’nin iştirak şirketlerine ve bu alanda faaliyet gösteren hizmet aldığımız firmalara,

·         Faaliyet konularımızı gerçekleştirebilmek amacıyla işbirliği içinde olduğumuz kamu kurum ve kuruluşlarına, üçüncü kişilere, İBB ve İBB’nin iştirak şirketlerine,

·         İBB ve İBB’nin iştirak şirketlerinin ürün ve hizmetlerin teslimatının gerçekleştirilebilmesi için kargo şirketlerine ve posta kuruluşlarına,

·         Gerekli olması halinde ve/veya çalışanın talebi üzerine bankalara ve kurumlara,

·         Çalışan hakkında geçerli bir hukuki sebebe dayalı olarak referans talep eden banka, finans kuruluşları ve diğer firmalara,

·         Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla,

·         Şirketimiz ve İBB’ye bağlı iştirak şirketleri çalışanlarına sağlanacak yemek, hediye, promosyon ve benzeri hizmetlerin yürütülebilmesi için ilgili yemek firması ve organizasyon firmalarına,

·         Şirketimiz ve İBB’nin iştirak şirketlerinin bankacılık ve finans işlemleri ve maaş ödemelerini gerçekleştirmek amacıyla çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin kişisel verileri ilgili banka ve finans kurumlarına,

·         Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilere ve çözüm ortaklarına,

·         Şirketimizin ve İBB’nin iştirak şirketlerinin kullandığı araçlara ilişkin kullanıcı bilgileri, lokasyon verileri ve diğer kullanım bilgileri ilgili satış, kiralama ve servis firmalarına,

·         Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara,

·         İşyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik şirketlerine, pazarlama stratejilerinin oluşturulması, yeni iş alanlarının geliştirilmesi, kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla mali, ticari ve finans, yönetim ve insan kaynakları konularında uzman danışmanlık firmalarına,

·         İBB ve İBB’nin iştirak şirketlerinin konaklama, ulaşım ve turistik amaçlarla turizm firmalarına, otellere ve organizasyon şirketlerine,

·         Gerek sözleşme ile yükümlü olduğumuz, gerekse idari olarak yükümlü olduğumuz yükümlülüklerimiz çerçevesinde gerçek veya tüzel kişiler ile kamusal nitelikteki kurumlara,

·         Mali ve finansal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı bankalara ve finans kuruluşlarına,

·         Reklam ve tanıtım süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla İBB ve İBB’nin iştirak şirketlerine ve iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize.

4.    KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; işin niteliğine göre değişebilmekle birlikte sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda Şirketimizce ürün veya hizmetin sunulabilmesi, bu kapsamda sorumluluğumuzun doğru ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi gayesiyle toplanmaktadır.

Bu çerçevede;

·         yazılı, sözlü ve telefon yoluyla yapılan başvurular ile,

·         internet ortamında otomatik yollar ile,

·         görüntü ve ses kaydedici cihazlar ile,

·         e-posta yolu ile,

·         sosyal medya araçları ile,

·         çağrı merkezine yapılan başvurular ile,

·         web tabanlı veya mobil uygulamalar ile,

·         İBB’den ve İBB’nin diğer iştirak şirketlerinden müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler ile,

·         yasal yazışmalar ile,

·         referans yazıları ile,

·         bina ve tesislerimizi ziyaret etmeniz halinde kayıt yapan CCTV sistemi ile,

kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

5.    İLGİLİ KİŞİLERİN 11. MADDEDE BELİRTİLEN HAKLARI

Her ilgili kişi, Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:50 34430 Tepebaşı - Beyoğlu - İSTANBUL adresine noter marifetiyle çekilecek ihtarname ile, kimliğini ibraz etmek kaydıyla şahsen başvuruda bulunarak veya bimtas@bimtas.istanbul adresine kayıtlı e-posta adresi ile e-posta göndererek kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanalları, başvuru yöntemleri ile Veri Sorumlusuna Başvuru Formu aşağıda bulunan "detaylar için lütfen tıklayınız" kısmında yer almaktadır. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınır. 

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

 

 
Site içiriğindeki tüm metin ve görsellerin telifi BİMTAŞ’a aittir.
İzinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz. © 2015